Tere tulemast!

Täitemenetluse infosüsteemi kasutajateks on kohtutäiturid, avaliku võimu kandjast sissenõudjad ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. Juurdepääsuõiguse saamiseks pöörduge oma asutuses infosüsteemi halduri poole või võtta ühendust Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite kojaga (nouded@kpkoda.ee). Isiku elatisvõlgnevuse olemasolu ja sissenõutava võla jäägi suurust saab kontrollida eesti.ee portaali sisse logides ja kasutades teenust "Isiku elatisvõlgnevused". Enda vastu alustatud täitemenetluse infot saab kontrollida eesti.ee portaali sisse logides ja kasutades teenust "minu vastu algatatud täitetoimikud".